3/19/2008

Day9&10&11

jibunnno pasokonga umaku tunagaranainode ro-maji de up simasu. day9ha kai to saya no suieitaikainiitta.sonoato sprint wo simasita. day10ha shopping wo sukosisite kaettekara sprint wo sita.yuugataha rikabari- de suieiwosita. day11ha asa training wo site  matiwoburaburasinagara lunch wo tabeta. yuugataha south lake toiu track de race ni sanka sita. itiyou randomstart dattakedo hennnayatudatta.

deha mata up simasu

0 件のコメント: